وضعیت سرور ها

وضعیت سرورهـای یزد وب هاست بصورت زنـده در ساعـت 07:57:24pm

وضعیت حالت نرمال و اپتایم 99.99 درصد
وضعیت حالت نرمال و اپتایم 99.99 درصد
وضعیت حالت نرمال و اپتایم 99.99 درصد
وضعیت حالت نرمال و اپتایم 99.99 درصد