هاست پرسرعت آلمان

سرویس 1

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور % 99.9
کنترل پنل Cpanel/WHM
Subdomain نا محدود
Ftp Account نا محدود
Addon Domain ندارد
Parked Domain نا محدود
تعداد ایمیل نا محدود

سرویس 2

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور % 99.9
کنترل پنل Cpanel/WHM
Subdomain نا محدود
Ftp Account نا محدود
Addon Domain ندارد
Parked Domain نا محدود
تعداد ایمیل نا محدود

سرویس 3

فضا 15000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور % 99.9
کنترل پنل Cpanel/WHM
Subdomain نا محدود
Ftp Account نا محدود
Addon Domain ندارد
Parked Domain نا محدود
تعداد ایمیل نا محدود

سرویس 4

فضا 25000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور % 99.9
کنترل پنل Cpanel/WHM
Subdomain نا محدود
Ftp Account نا محدود
Addon Domain ندارد
Parked Domain نا محدود
تعداد ایمیل نا محدود

سرویس 5

فضا 50000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور % 99.9
کنترل پنل Cpanel/WHM
Subdomain نا محدود
Ftp Account نا محدود
Addon Domain ندارد
Parked Domain نا محدود
تعداد ایمیل نا محدود