هاست لینوکس (ایران)

 • سرویس 1
  تومان4,000/ماهیانه
  • فضا 1024 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   پایداری سرور % 99.9
   کنترل پنل Cpanel/WHM
   Subdomain نا محدود
   Ftp Account نا محدود
   Addon Domain صفر عدد
   Parked Domain نا محدود
   تعداد ایمیل نا محدود
 • سرویس 2
  تومان6,000/ماهیانه
  • فضا 2048 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   پایداری سرور % 99.9
   کنترل پنل Cpanel/WHM
   Subdomain نا محدود
   Ftp Account نا محدود
   Addon Domain صفر عدد
   Parked Domain نا محدود
   تعداد ایمیل نا محدود
 • سرویس 3
  تومان10,000/ماهیانه
  • فضا 5120 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   پایداری سرور % 99.9
   کنترل پنل Cpanel/WHM
   Subdomain نا محدود
   Ftp Account نا محدود
   Addon Domain صفر عدد
   Parked Domain نا محدود
   تعداد ایمیل نا محدود
 • سرویس 4
  تومان16,000/ماهیانه
  • فضا 10240 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   پایداری سرور % 99.9
   کنترل پنل Cpanel/WHM
   Subdomain نا محدود
   Ftp Account نا محدود
   Addon Domain یک عدد
   Parked Domain نا محدود
   تعداد ایمیل نا محدود
 • سرویس 5
  تومان250,000/ماهیانه
  • فضا 20480 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   پایداری سرور % 99.9
   کنترل پنل Cpanel/WHM
   Subdomain نا محدود
   Ftp Account نا محدود
   Addon Domain یک عدد
   Parked Domain نا محدود
   تعداد ایمیل نا محدود
 • سرویس 6
  تومان40,000/ماهیانه
  • فضا 51200 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   پایداری سرور % 99.9
   کنترل پنل Cpanel/WHM
   Subdomain نا محدود
   Ftp Account نا محدود
   Addon Domain دو عدد
   Parked Domain نا محدود
   تعداد ایمیل نا محدود